Javne nabavke

Ugovor o nabavci robe – laptop

Nabavka sitnog inventara – printeri

Hardverske usluge i toneri

Odluka o pokretanju direktnih sporazuma novembar 2021. god.

Izmjena Plana nabavki novembar 2021. god.

Odluka o poništenju tendera za lož ulje i pelet 2021. god.

Tender za lož ulje i pelet 2021. god.

Odluka o pokretanju javnih nabavki za 2021. god. 

Komisija za javne nabavke 2021. god.

Plan nabavki za 2021. god.

Posebna odluka o pokretanju javnih nabavki za 2021. godinu

Plan nabavki za 2020. godinu

Odluka o pokretanju postupka javnih nabavki za 2020. godinu

Odluka o pokretanju postupka javnih nabavki za 2020. godinu II

Rješenje o imenovanju komisije za izbor…

Rješenje o imenovanju komisije za izbor…II

Korekcijski planovi nabave za 2019. godinu

Odluka o pokretanju postupka nabavke lož ulja za 2020. godinu

Rješenje o imenovanju komisije za nabavku lož ulja 2020.

Plan nabavki za 2019. godinu.

Plan nabavki za 2018. godinu.

Plan nabavki za 2017. godinu.

Plan nabavki za 2016. godinu.

Privremeni plan nabavki za 2016. godinu.

Plane nabavki za 2015. godinu


Okvirni sporazum za nabavku lož ulja 2021. god.

Okvirni sporazum za nabavku peleta 2021. god.

Ugovor za prijevoz učenika Škola skijanja 2021. god.

Ugovor za dimnjačarske usluge za 2021. godinu

Ugovor za DDD 2021. godina

Ugovor o obuci radnika iz oblasti ZOP-a

Godišnje karte

Ugovor za DDD usluge 2020. godina

Održavanje kopir aparata i printera 2020

Sredstva za dezinfekciju 10/21

Sredstva za higijenu 2020. god.

Održavanje kotlovnice 2020

Održavanje PP aparata 2020

Materijal za održavanje objekta 2020

Kompjuterska oprema 2020

Kancelarijski materijal 2020

Drvo za ogrjev 2020